Spillekalender

HTK
  
:

Logg Inn

Vedtekter

Navn.
Navnet er Holmestrand Trekkspillklubb

Klubben er en upolitisk klubb for trekkspillinteresserte i Nordre Vestfold.
 


Formål.
 

 • Være en klubb som i all sin virksomhet arbeider for positiv fremgang for trekkspillklubben og for samarbeid mellom medlemmene.
 • Knytte kontakter med lignende klubber med sikte på utveksling av erfaringer av kulturell verdi.
   


Medlemskap.
 

 • Medlemskap inntrer ved innmelding til klubbens styre med nødvendige data (navn og adresse etc.) og årskontingent betalt.
  Den som melder seg inn etter 30. juni betaler halv kontingent for innmeldingsåret.
 • Medlemmene er forpliktet til å overholde klubbens vedtekter og de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
 • Styret må rette seg lojalt etter vedtak gjort av årsmøtet og omsette disse på raskeste og beste måte.
 • Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales innen utgangen av mars.
 • Oppsigelse av medlemskap må skje til klubbens styre. Ved utmelding tapes all rett til klubbens formue og rettigheter.
 • Medlemmer som motarbeider klubbens lover og således skader dens virksomhet, kan fratas medlemskap.
  Fratakelse av medlemskap skal behandles i styret og krever vanlig flertall.
 • Personer som har gjort seg fortjent ved sitt arbeid i eller for klubben, kan bli utnevnt til æresmedlemmer.
  Forslag til slik utnevnelse kan fremsettes av medlemmer overfor styret.
  Forslaget må godkjennes av styret som fremmer dette på årsmøtet.
 • Styret kan også fremsette forslag på æresmedlemmer overfor årsmøtet.
 • Passive medlemmer betaler halv kontingent.Årsmøtet.
 

 • Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.
 • Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars.
 • Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst 1/3 av klubbens medlemmer krever det.
 • Innkalling til årsmøte sendes medlemmer med 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
   
 • På årsmøtet behandles følgende saker:
  • Årsberetning.
  • Regnskap i revidert stand.
  • Valg av representanter til styret. Ved ulike årstall velges formann og kasserer. Ved like årstall velges nestformann og sekretær. Alle valg er for 2 år.
  • Valg av revisor. Revisor velges for 2 år av gangen.
  • Fastsettelse av kontingent.
  • Innkomne saker.


Styret.
 

 • Klubbens styre administrerer og har ansvaret for at årsmøtets vedtak blir etterkommet.
 • Styret består av: Formann, nestformann, sekretær og kasserer samt musikalsk leder.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme.
 • Styret oppnevner selv de komiteer og enkeltpersoner det trenger i sitt arbeid.
 • Styremøte holdes etter behov – normalt 4 ganger pr. år.
 • Alle styrevedtak skal protokollføres.
 • Styret sørger for festlige tilstelninger og plikter etter beste evne å styrke klubbens økonomi.
 • Styrets medlemmer er ulønnede.
 • Beretning over klubbens verdier og eiendeler fremlegges for årsmøtet sammen med regnskapet.
 • Styret innkaller til medlemsmøter etter behov.

   


Oppløsning.Oppløsning av klubben kan bare gjøres på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.

I tilfelle klubbens opphør, skal dens midler avsettes på en egen konto og oppbevares i inntil 10 år.
Deretter tilfaller midlene musikklivet i kommunen etter en fordeling av kulturkontoret.
 Vedtektsendringer